Privacyverklaring

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe er om wordt gegaan met jouw persoonsgegevens, welke verzameld worden en waarvoor deze worden gebruikt. Ook wordt er uitgelegd welke rechten jij als betrokkene hebt en hoe je deze rechten kunt uitoefenen. Er wordt veel waarde gehecht aan een goede bescherming van jouw persoonsgegevens en het is belangrijk dat jij hiervan op de hoogte bent. 

Definities:

 • Persoonsgegevens: alle gegevens waarmee jouw identiteit te achterhalen is. Hierbij kun je denken aan je naam, adres en geboortedatum.
 • Verwerken: elke handeling die wij verrichten met jouw persoonsgegevens.
 • Verwerkingsdoeleinden: de redenen waarom wij jouw persoonsgegevens kunnen verwerken.
 • Rechtsgrondslag: de wettelijke grondslag op basis waarvan wij jouw persoonsgegevens mogen verwerken.
 • Opslag: het vastleggen en bewaren van persoonsgegevens.
 • Betrokkene: degene op wie de persoonsgegevens betrekking hebben.

Informatie die wij verzamelen

De gegevens die wij verwerken zijn afhankelijk van de situatie. Onderstaand tref je een lijst met gegevens die wij kunnen verwerken:

 • Naam
 • Bedrijfsnaam
 • Adres
 • Woonplaats
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Transactie informatie
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website

Doel van de verwerking

Kevin’s Flow streeft ernaar om de manier van winkelen zo gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. De informatie die wij verzamelen helpt ons dit doel te realiseren door:

 • Bestellingen te kunnen bevestigen, verwerken en volgen 
 • Op vragen of verzoeken te kunnen antwoorden 
 • Het assortiment, de website, de klantenservice te kunnen verbeteren
 • Te voldoen aan toepasselijke wettelijke eisen, wetten en voorschriften

Rechtsgrondslag

– Kevin’s Flow analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Doorgifte aan derden

Kevin’s Flow verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Termijn van de opslag

Kevin’s Flow bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Na het plaatsen van een bestelling wordt na 7 jaar je naam, bedrijfsnaam, adres, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer en transactie informatie uit de database verwijderd.

Na je bezoek aan onze website wordt na 2 jaar je gegevens over jouw activiteiten op onze website uit de database verwijderd.

Rechten van de betrokkene

Gedurende de verwerking van jouw persoonsgegevens, heb jij verschillende rechten. Hieronder vind jij een lijst met welke rechten jij hebt en op welke manier jij gebruik kunt maken van deze rechten:

 • Recht op inzage: je bent te allen tijde bevoegd om de persoonsgegevens die wijze opgeslagen hebben op te vragen. Mocht je gebruik willen maken van dit recht, dan kun jij ons een verzoek om inzage doen via het bovengenoemde e-mailadres.
 • Recht op rectificatie: wanneer wij niet de juiste gegevens van jou opgeslagen hebben, ben jij te allen tijde bevoegd om ons te juiste gegevens toe te sturen. Wij zijn dan verplicht om de gegevens aan te passen. Wil je van dit recht gebruik maken, dan kun je een verzoek om rectificatie doen via het bovenstaande emailadres.
 • Recht op verwijdering: je hebt te allen tijde het recht om ons te verzoeken de persoonsgegevens die wij van jou hebben te verwijderen. Wij zullen de gegevens binnen 2 weken na ontvangst van jouw verzoek verwijderen. Je kunt een verzoek om verwijderen indienen via het bovengenoemd e-mailadres.
 • Recht op beperking van de verwerking: je hebt te allen tijde het recht om ons te verzoeken om de verwerking in te perken. Dit is mogelijk indien je de juistheid van de persoonsgegevens betwist, wanneer de verwerking onrechtmatig blijkt en je tegen het verwijderen van de gegevens bent, wanneer de gegevens niet langer nodig zijn om de doeleinden te bereiken en jij deze wel nodig hebt voor een de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering. Je kunt een verzoek op beperking van de verwerking indienen via het bovengenoemd e-mailadres.
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid: je hebt te allen tijde om ons te vragen de persoonsgegevens die wij van jou hebben opgeslagen over te dragen aan een ander. Wij zullen de gegevens op verzoek aan jou of aan deze ander verstrekken. Je kunt een verzoek op gegevensoverdraagbaarheid indienen via het bovengenoemde e-mailadres.
 • Klachtrecht: mocht je het oneens zijn met de manier waarop wij met jouw persoonsgegevens omgaan, heb jij het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.